Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Syndyk masy upadłości Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

prawo własności nieruchomości (w udziałach po 1/2  części na rzecz Moniki Rzeczyckiej i Tomasza Rzeczyckiego) – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 19, składającego się z dwóch pokojów, przedpokoju, kuchni, łazienki i garderoby, o powierzchni użytkowej 54 m2, umiejscowionego na czwartym piętrze budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Głównej 90,który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 59/10.000 udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1K/00122514/7), gdzie budynek ów jest postawiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, założył księgę wieczystą nr WR1K/00371775/4

– za łączną cenę minimalną 303.700,00 zł brutto (trzysta trzy tysiące siedemset złotych 00/100).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), składać należy w terminie do 5 listopada 2018 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 5 listopada 2018 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin sprzedaży do pobrania tutaj

 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Grażyny Węcławskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o trzeciej sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości:

  1. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Mirkowie przy ul. Rzemieślniczej nr 9a, gm. Długołęka, oznaczonej jako działka nr 487/6 AM-2 o powierzchni 0,0317 ha zabudowanej domem mieszkalnym (w zabudowie bliźniaczej) o pow. 149,72 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00039782/1;

  2. prawa własności nieruchomości położonej w Mirkowie przy ul. Rzemieślniczej nr 9a, gm. Długołęka oznaczonej jako działka nr 478/4 AM-2 o powierzchni 0,0043 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00032046/1

– za łączną cenę minimalną 203.925 zł brutto (dwieście trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub www.kancelariaczyszczon.com

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 20.500 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych), składać należy w terminie do 23 lutego 2018 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Czyszczoń, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 23 lutego 2018 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu link tutaj

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Natalii Kozłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, organizuje drugą sprzedaż i oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego we Wrocławiu, przy ul. Johanna Straussa 3 o pow. 42,03 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00326419/1

  2. oraz związany z prawem własności lokalu, o którym mowa w pkt. 1) udział 7635/1000000 we współwłasności działki gruntu i częściach wspólnych, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00198787/4

– za łączną cenę minimalną 194.700,00 zł brutto (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub www.kancelariaczyszczon.com

Oferty, wyłącznie pisemne, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), składać należy w terminie do 01 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 w biurze syndyka Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 01 grudnia 2017 r. o godzinie 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu link tutaj

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postepowaniu o głoszeniu upadłości konsumenckiej.

Syndyk masy upadłości Grażyny Węcławskiej w postepowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości:
1) prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Mirkowie przy ul. Rzemieślniczej nr 9a, gm. Długołęka, oznaczonej jako działka nr 487/6 AM-2 o powierzchni 0,0317 ha zabudowanej domem mieszkalnym (w zabudowie bliźniaczej) o pow. 149,72 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00039782/1;
2) prawa własności nieruchomości położonej w Mirkowie przy ul. Rzemieślniczej nr 9a, gm. Długołęka oznaczonej jako działka nr 478/4 AM-2 o powierzchni 0,0043 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00032046/1
– za łączną cenę minimalną 203.925 zł brutto (dwieście trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl .

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 20.500 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych), składać należy w terminie do 7 listopada 2017 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 7 listopada 2017 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Więcej informacji odnośnie postępowania upadłościowego w tym upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com.