Czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa przy upadłości konsumenckiej

darowizna w upadłości

Dłużnicy często nie mają świadomości, że niektóre z podejmowanych przez nich czynności przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości z mocy prawa. Oznacza to, że bez konieczności występowania przez Syndyka ze skargą pauliańską czynność dłużnika nie będzie odnosiła żadnego skutku w postępowaniu upadłościowym. O skardze pauliańskiej możesz przeczytać w jednym z wpisów na blogu Kancelarii Adwokackiej Czyszczoń.

Poniżej wskazane są czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa w postępowaniu upadłościowym. Warto pamiętać, że istotna jest zarówno sama czynność, jak i moment jej dokonania.

 1. czynności prawne, ugody sądowe, uznania powództwa, zrzeczenia się roszczenia, w ramach których Upadły rozporządził swoim majątkiem dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli były to czynności:
 • nieodpłatne, np. darowizna
 • odpłatne, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego, np. sprzedaż samochodu wartego 100 000 zł za cenę 10 000 zł.

 

 1. zabezpieczenia rzeczowe w postaci zastawu, zastawu rejestrowego, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz zapłata długu niewymagalnego dokonane w ciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Zapłata długu niewymagalnego ma miejsce w sytuacji, np. gdy w styczniu 2017 r. upadły opłaci raty kredytu płatne w grudniu 2017 r.

 

 1. przelew wierzytelności przyszłej, jeżeli wierzytelność przyszła powstanie po ogłoszeniu upadłości. Nie stosuje się tego jednak w sytuacji, gdy umowa przelewu wierzytelności została zawarta w formie pisemnej z datą pewną w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

W postępowaniu upadłościowym Sędzia – komisarz może ponadto uznać za bezskuteczną z urzędu albo na wniosek Syndyka odpłatną czynność prawną dokonaną przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z osobami bliskimi, tj.

 1. małżonkiem,
 2. krewnym lub powinowatym w linii prostej (pradziadkowie, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki),
 3. krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie (brat, siostra),
 4. osobą, z którą pozostaje w faktycznym związku prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe tzw. konkubent, konkubina),
 5. z przysposobionym (dziecko adoptowane),
 6. z przysposabiającym (rodzic adopcyjny).

Zatem z powyższego wynika, że dokonywanie czynności prawnych z rodziną przez upadłego podlega największym ograniczeniom. Związane jest to z faktem, że często dłużnicy w celu zachowania swojego majątku przekazują go na rzecz kogoś z rodziny. W przypadku czynności prawnych z osobami bliskimi wystarczające jest dokonanie czynności odpłatnej (uwaga! Może być to nawet czynność ekwiwalentna!). Jedyną możliwością obrony jest wykazanie, że czynność taka nie spowodowała pokrzywdzenia wierzycieli upadłego. Syndyk w takiej sytuacji nie musi występować ze skargą pauliańską, tak jak w przypadku takich samych umów, ale zawieranych  z innymi osobami.

Przedstawiona regulacja ma w jak największym stopniu zapobiegać „upłynnianiu” majątku przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości. Wielu dłużników podejmuje takie czynności, nie mając świadomości, że nie będą one wywierały skutku w postępowaniu upadłościowym. Następnie tacy dłużnicy składają wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w błędnym przekonaniu, że udało im się ochronić majątek przed likwidacją w postępowaniu upadłościowym. Dlatego przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką dokładnie przeanalizuj swoją sytuację, zawierane przez Ciebie w ostatnim czasie umowy. Ważne, abyś miał świadomość, co czeka Cię w toku postępowania upadłościowego i jakie to postępowanie będzie niosło dla Ciebie skutki.

Artykuł przygotowany przez aplikantkę Agnieszkę Hołubecką we współpracy z adwokat Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł to polub nas na Facebooku!