Rozdzielność majątkowa sposobem na uniknięcie skutków upadłości małżonka – czy na pewno?

rozdzielność majątkowa kancelaria Czyszczon

Jak zostało wskazane we wcześniejszym wpisie upadłość konsumencka może nieść za sobą poważne skutki dla małżonka osoby ogłaszającej upadłość.

Rozdzielność majątkowa może być sposobem na uniknięcie skutków upadłości małżonka, jednak nie w każdym przypadku.

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona orzeczeniem sądu, jak też w drodze umowy między małżonkami.
Prawo upadłościowe przewiduje kilka sytuacji, w których ustanowienie rozdzielności majątkowej zarówno przez sąd jak i w drodze umowy między małżonkami będzie bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Bezskuteczność ta oznacza, że małżonek upadłego będzie narażony na wystąpienie skutków upadłości konsumenckiej swojego małżonka opisanych w poprzednim wpisie .

Rozdzielność majątkowa w drodze umowy

Małżonkowie najczęściej ustanawiają rozdzielność majątkową w drodze umowy. Często osoby składające wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dążąc do zachowania majątku wspólnego małżonków zawierają z małżonkiem umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej niedługo przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Niestety taka umowa będzie nieskuteczna! To oznacza, że wbrew oczekiwaniom, majątek wspólny małżonków zostanie objęty masą upadłości, czyli będzie podlegał likwidacji w postępowaniu upadłościowym. Umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie skuteczna w postępowaniu upadłościowym dopiero, gdy została zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.  Warto mieć na względzie wskazaną informację decydując o czasie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zawarcia umowy o ograniczeniu wspólności majątkowej.

UWAGA! Przeniesienie całego majątku wspólnego w drodze darowizny na małżonka, z którym została ustanowiona rozdzielność majątkowa może nie uchronić majątku wspólnego przed włączeniem go do masy upadłości. Może się tak zdarzyć nawet wtedy, gdy zgodnie z powyższymi terminami ustanowienie rozdzielności majątkowej jest skuteczne. Mianowicie syndyk w drodze skargi pauliańskiej może wystąpić o uznanie za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości czynności upadłego niekorzystnych dla wierzycieli. Możliwość wystąpienia ze skargą paulińską istnieje w okresie 5 lat od daty czynności dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli.. Uwzględnienie przez Sąd skargi pauliańskiej może spowodować, że przekazanie majątku wspólnego na wyłączną własność małżonka będzie w postępowaniu upadłościowym nieskuteczne. Więcej informacji na temat skargi paulińskiej w postępowaniu upadłościowym w kolejnym wpisie.

Rozdzielność majątkowa w drodze orzeczenia sądu

Mimo tego, że o rozdzielności majątkowej małżonków orzeknie sąd może dojść do sytuacji, gdy ustanowienie tej rozdzielności będzie nieskuteczne w postępowaniu upadłościowym. Ważne są tutaj terminy wydania orzeczenia przez sąd i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mianowicie ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy co prawda orzeczenie wydano w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Uwaga! W przypadku, gdy złożyłeś pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, ale sąd do dnia ogłoszenia upadłości nie orzekł o ustanowieniu rozdzielności majątkowej  – sąd nie będzie już mógł ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości.

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocy prawa występuje w przypadku orzeczenia rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. Jeżeli taka rozdzielność majątkowa powstała w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nie będzie ona wywierała skutków dla postępowania upadłościowego i majątek wspólny małżonków trafi do masy upadłości. Uwaga! Jeżeli Twój były małżonek w ciągu roku od prawomocnego orzeczenia rozwodu złoży wniosek o ogłoszenie upadłości to Wasz majątek wspólny będzie objęty masą upadłości i zostanie zlikwidowany w trakcie postępowania upadłościowego! Wyjątkiem od wskazanej wyżej zasady, jest sytuacja, gdy co prawda rozdzielność majątkowa powstała w ciągu roku przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, ale pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w takiej sytuacji ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie skuteczne.

Pamiętaj zatem, nie zawsze rozdzielność majątkowa ustanowiona między małżonkami będzie stanowiła skuteczną ochronę przed skutkami ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla małżonka osoby ogłaszającej upadłość.

Artykuł przygotowany przez aplikantkę Agnieszkę Hołubecką we współpracy z Adwokat Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com
Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł to polub nas na Facebooku!