Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym już nie ukryjesz majątku

skarga pauliańska a upadłość konsumencka

Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym jak i przy upadłości konsumenckiej może mieć bardzo istotne znaczenie dla upadłego. Szczególnie, gdy upadły podejmował działania w celu ochrony swojego majątku przed likwidacją w postępowaniu upadłościowym.

Czym właściwie jest „skarga pauliańska”?

Skarga pauliańska została przewidziana w przepisach kodeksu cywilnego, ale może mieć ona zastosowanie również w postępowaniu upadłościowym. Skarga pauliańska jest ochroną dla wierzyciela przed niekorzystnymi dla niego działaniami dłużnika. Ma zastosowanie w sytuacji, gdy dłużnik dokonał czynności prawnej (np. darowizny części swojego majątku) na rzecz osoby trzeciej i osoba ta uzyskała korzyść majątkową. Dłużnik musi być świadomy, że dokonując tych czynności pokrzywdzi wierzycieli. Osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową musi wiedzieć o intencji dłużnika pokrzywdzenia wierzycieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć o  intencjach dłużnika.

Postępowanie o uznanie czynności za bezskuteczną (postępowanie w sprawie skargi pauliańskiej)

Po ogłoszeniu upadłości, ze skargą pauliańską może wystąpić jedynie syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca. Takie uprawnienie nie będzie już przysługiwało wierzycielowi, który został pokrzywdzony. Syndyk będzie w tym postępowaniu reprezentował wszystkich wierzycieli. Ze skargą pauliańską można wystąpić, zgodnie z regulacją Kodeksu Cywilnego, w ciągu 5 lat od dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela. Jednak w postępowaniu upadłościowym został przewidziany kolejny termin ograniczający możliwość wystąpienia ze skargą pauliańską. Mianowicie Syndyk nie może wystąpić o uznanie czynności za bezskuteczną po upływie dwóch lat od dnia ogłoszenia upadłości, chyba że termin 5 letni przewidziany w Kodeksie Cywilnym upłynął szybciej.

W sytuacji, gdy upłynęły dwa lata od ogłoszenia upadłości, ale nie upłynęło 5 lat od dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela to uprawnienie do wniesienia skargi pauliańskiej przez Syndyka wygasa. Nie powoduje to przywrócenia uprawnienia wierzyciela do wystąpienia ze skargą pauliańską. Zatem żaden z podmiotów nie będzie już mógł wystąpić w odniesieniu do tej czynności ze skargą pauliańską.

Uwzględnienie skargi pauliańskiej

W przypadku, gdy Sąd uwzględni wniesioną skargę pauliańską orzeknie o bezskuteczności czynności prawnej dłużnika względem masy upadłości. Może to spowodować, że składnik majątku upadłego, który został przekazany w formie umowy darowizny zostanie zaliczony do masy upadłości. Taki majątek będzie podlegał likwidacji w postępowaniu upadłościowym, tak samo jak pozostałe składniki majątku upadłego.


Uwaga! W postępowaniu upadłościowym w tym również w przypadku upadłości konsumenckiej niektóre czynności dłużnika podjęte w określonym terminie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są bezskuteczne z mocy prawa w stosunku do masy upadłości. Nie ma konieczności występowania w takim przypadku ze skargą pauliańską. O czynnościach bezskutecznych z mocy prawa w stosunku do masy upadłości przeczytasz w kolejnym wpisie.

 

Artykuł przygotowany przez aplikantkę Agnieszkę Hołubecką we współpracy z Adwokat Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych jak np. skarga paulianska proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł to polub nas na Facebooku!