Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym już nie ukryjesz majątku

skarga pauliańska a upadłość konsumencka

Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym jak i przy upadłości konsumenckiej może mieć bardzo istotne znaczenie dla upadłego. Szczególnie, gdy upadły podejmował działania w celu ochrony swojego majątku przed likwidacją w postępowaniu upadłościowym.

Czym właściwie jest „skarga pauliańska”?

Skarga pauliańska została przewidziana w przepisach kodeksu cywilnego, ale może mieć ona zastosowanie również w postępowaniu upadłościowym. Skarga pauliańska jest ochroną dla wierzyciela przed niekorzystnymi dla niego działaniami dłużnika. Ma zastosowanie w sytuacji, gdy dłużnik dokonał czynności prawnej (np. darowizny części swojego majątku) na rzecz osoby trzeciej i osoba ta uzyskała korzyść majątkową. Dłużnik musi być świadomy, że dokonując tych czynności pokrzywdzi wierzycieli. Osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową musi wiedzieć o intencji dłużnika pokrzywdzenia wierzycieli lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć o  intencjach dłużnika.

Postępowanie o uznanie czynności za bezskuteczną (postępowanie w sprawie skargi pauliańskiej)

Po ogłoszeniu upadłości, ze skargą pauliańską może wystąpić jedynie syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca. Takie uprawnienie nie będzie już przysługiwało wierzycielowi, który został pokrzywdzony. Syndyk będzie w tym postępowaniu reprezentował wszystkich wierzycieli. Ze skargą pauliańską można wystąpić, zgodnie z regulacją Kodeksu Cywilnego, w ciągu 5 lat od dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela. Jednak w postępowaniu upadłościowym został przewidziany kolejny termin ograniczający możliwość wystąpienia ze skargą pauliańską. Mianowicie Syndyk nie może wystąpić o uznanie czynności za bezskuteczną po upływie dwóch lat od dnia ogłoszenia upadłości, chyba że termin 5 letni przewidziany w Kodeksie Cywilnym upłynął szybciej.

W sytuacji, gdy upłynęły dwa lata od ogłoszenia upadłości, ale nie upłynęło 5 lat od dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela to uprawnienie do wniesienia skargi pauliańskiej przez Syndyka wygasa. Nie powoduje to przywrócenia uprawnienia wierzyciela do wystąpienia ze skargą pauliańską. Zatem żaden z podmiotów nie będzie już mógł wystąpić w odniesieniu do tej czynności ze skargą pauliańską.

Uwzględnienie skargi pauliańskiej

W przypadku, gdy Sąd uwzględni wniesioną skargę pauliańską orzeknie o bezskuteczności czynności prawnej dłużnika względem masy upadłości. Może to spowodować, że składnik majątku upadłego, który został przekazany w formie umowy darowizny zostanie zaliczony do masy upadłości. Taki majątek będzie podlegał likwidacji w postępowaniu upadłościowym, tak samo jak pozostałe składniki majątku upadłego.


Uwaga! W postępowaniu upadłościowym w tym również w przypadku upadłości konsumenckiej niektóre czynności dłużnika podjęte w określonym terminie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są bezskuteczne z mocy prawa w stosunku do masy upadłości. Nie ma konieczności występowania w takim przypadku ze skargą pauliańską. O czynnościach bezskutecznych z mocy prawa w stosunku do masy upadłości przeczytasz w kolejnym wpisie.

 

Artykuł przygotowany przez aplikantkę Agnieszkę Hołubecką we współpracy z Adwokat Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych jak np. skarga paulianska proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł to polub nas na Facebooku!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *